Parhaimmat tulokset hyötypeleillä ja pelillistetyillä ratkaisuilla saadaan aikaan, kun projekti päästään aloittamaan huolellisella konseptointivaiheella, jonka avulla lopullinen toteutusvaiheen työmäärä, aikataulu ja vaatimukset saadaan arvioitua, budjetoitua tai vähintään tarkistettua selkeästi. Tässä kirjoituksessa kerromme omia kokemuksiamme konseptoinnin hyödyistä niin projektin tekemisen ja edistymisen, kuin asiakkaan kannalta onnistuneen lopputuloksen aikaan saamisessa.

Peliprojektin alkaessa tilaajalla tai suunnittelijalla on yleensä mielessään kirkas mutta monesti mutkia oikova kuva siitä, millainen suunnitteilla olevan pelin tai pelillisen sovelluksen tulisi lopulta olla. Vaikka idea olisi miten hyvä, yksityiskohdat ja kokonaisuuden toimivuus on usein kuitenkin vielä vaikeasti hahmotettavia, kun idea on vasta abstraktilla tasolla. Jotta ideasta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka toteuttava tiimi ymmärtää ja pystyy rakentamaan, tarvitaan hyötypelin tai pelillisen sovelluksen konseptointia. Konseptointia tulisi tehdä laajoissa projekteissa aina uusia ominaisuuksia luotaessa, mutta erityisesti siitä hyödytään projektimuotoisesti kerralla toteutettavan hyötypeli- tai pelillistämissovelluksen työstämisessä.

Konseptointivaiheessa hahmotellaan kaikki pelin tai sovelluksen keskeiset ominaisuudet sekä niiden toiminta ja suhde toisiinsa, kuvataan eteneminen ja tavoitteet sekä selvitetään pelaamisen tapa. Kokonaisuus dokumentoidaan lopuksi selkään muotoon. Pelikonsepti kuvaa siis millainen peli tai sovellus on ja kuinka sitä pelataan. Konseptoinnin tarkoitus on kehittää idea sille tasolle, että peliä tai sovellusta voidaan lähteä seuraavaksi toteuttamaan varsinaisessa tuotantovaiheessa. Konseptointiin osallistuvat ainakin pelisuunnittelija ja tilaajan asiantuntijat, mutta usein jossain määrin myös muut pelin kehitystyöhön osallistuvat toteuttajat. Kohderyhmän osallistaminen pelin tai sovelluksen suunnitteluun mahdollisimman usein ja aikaisesta vaiheesta alkaen on lopullisen onnistumisen kannalta merkittävää, ja siksi me NordicEdulla otamme myös käyttäjien edustajat mukaan jo konseptointivaiheeseen.

 

Mitä konseptointi pitää sisällään?

Konseptointi alkaa sovelluksen tai hyötypelin tavoitteiden, onnistumisen mittareiden sekä kohderyhmän ja muiden sidosryhmien kartoituksella. Hyötypeli- ja pelillistämisprojektit voivat onnistua vain, jos nämä ovat kunnolla selvillä. Konseptointi kokoaa toteutuksen aikana tarvittavat selvitykset ja taustatyön yhteen ja helposti luettavaan muotoon – ja parhaimmassa tapauksessa mukaan on kerätty jo kohderyhmän mielipiteitäkin. Näin konseptointi toimii sovelluksen käyttäjälähtöisyyden varmistamiseen ja edistämiseen.

Itse pelin tai sovelluksen suunnittelu on konseptointivaiheen suurin työpanos. Suunnittelija koostaa alkuun laajoja ideavaihtoehtoja, joita käsitellään tilaajan asiantuntijoiden kanssa, ja parhaimmillaan testautetaan ja kehitetään yhdessä myös kohderyhmän kanssa. Kun eri ideoista on valittu sopivimmat, päästään konseptista luomaan yksi yhtenäinen kokonaisuus, jonka pelisuunnittelija kirjaa suunnitteludokumentin muotoon. Dokumentissa määritellään pelin ominaisuudet, visuaalinen ilme ja käyttöliittymän toiminnallisuudet, mutta kuvataan myös pienempiä yksityiskohtia kuten esimerkiksi kenttiä, haasteita ja  pelin sääntöjä.  Käytännössä se on siis kuvaus, jonka pohjalta toteutuksen voi aloittaa.

Milloin konseptointi on kannattaa?

Konseptointi on periaatteessa aina kannattavaa, sillä sen avulla palvelusta tai pelisovelluksesta saadaan huolellisesti suunniteltu ja ennalta asetettuja tavoitteita palveleva – sovitussa budjetissa ja aikataulussa. Se pienentää arvailun tarvetta, helpottaen työmääräarvoiden ja aikataulutuksen tarkkaa tekemistä, jolloin projektin kustannukset on helppo jaksottaa. Käytännössä se muuttaa projektin etupainotteiseksi, kun suurimmat suunnitteluponnistukset on tehty heti alkuun, ja yllätyksille jäävä tila kapenee.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että konspetoinnin tarkoitus ei ole rakentaa lukittua suunnitteludokumenttia, josta ei enää jousteta ja liikuta, vaan vankat ja selkeät raamit toteutukselle, joiden sisällä muutokset ovat hallittuja ja kestäviä. Pelisuunnitelman yksityiskohtia tarkennetaan ja muokataan koko tuotannon ajan käyttäjien palautteen, tilaajan toiveiden ja pelisuunnittelijan omien havaintojen perusteella. Pelin kiinnostavuutta, opettavaisuutta ja hauskuuden määrää kehitetään viimeistelyvaiheeseen asti suunnittele – toteuta – testaa -työvaiheita iteroimalla, jotta peli tai sovellus on lopulta arvoltaan suurin.

Hyötypelin tai pelillisen sovelluksen konspetointityön voi tilata useimmilta peli- ja pelillistämistaloilta erillisenä työnä. Toteutuksen voi sitten tilata erikseen tai jatkuvana projektina tehtyjen suunnitelmien pohjalta joko saman tien tai myöhemmin. Tärkeintä on löytää hyvä keskusteluyhteys ja selkeät tavoitteet, jotka jalostuvat yhteistyön tuloksena laadukkaaksi pelikokonaisuudeksi.