Pelillistäminen ja hyötypelit ovat kasvava trendi Suomessa ja maailmalla. Suuret yritykset ovat huomanneet pelien markkinallisen arvon ja viihdepelien tahkoamat hurjat voitot ja tuotot ylittävät jatkuvasti uutiskynnyksen. Peleistä haetaan elementtejä niin työelämän kuin opettamisenkin tehostamiseksi. Viihde- ja hyötypelit eroavat kuitenkin merkittävästi toisistaan, varsinkin niiden tarkoituksen ja tavoitteiden näkökulmasta, kuten esitimme aiemmassa blogikirjoituksessamme. Hyötypeleissä pelimekaniikoilla ja pelimäisillä rakenteilla voidaan luoda kannustava ja innostava konteksti oppisisällöille sekä tarjota oppijalle aktiivinen rooli omassa opiskelussaan. Tässä kirjoituksessa käsittelemmekin tarkemmin sitä, mikä tekee hyötypelistä hyvän opetusvälineen.

Peli motivoi

Pelit sitouttavat pelaajansa, jotta nämä pelaisivat ja viihtyisivät pelin parissa mahdollisimman pitkään. Tämä saavutetaan erilaisten motivointikeinojen avulla, joita ovat esimerkiksi kilpailu, palkinnot, mahdollisuus itse vaikuttaa pelin kulkuun, etenemisen myötä avautuvat uudet sisällöt sekä sosiaalisuus ja yhdessä tekeminen. Peleissä on eritasoisia tavoitteita, esteitä ja vastustajia, joiden saavuttaminen ja voittaminen tarjoaa onnistumisen tunteita ja täten motivoi. Pelit rakentuvat pienistä osasista, joiden läpäiseminen tarjoaa tuntemuksen jonkin isomman kokonaisuuden vähittäisestä valmistumisesta. Tällöin peli toimii ulkoisena motivaattorina, joka pyrkii sytyttämään pelaajan sisäisen motivaation pelaamiseen ja sitä kautta kiinnostuksen käsiteltävään aiheeseen. Tämän saavuttaminen opettamisessa on erittäin otollinen tilanne.

Peli innostaa toistamaan

Mitä useammin asioita toistaa, sitä paremmin ne jäävät muistiin. Peleissä vaikean kohdan toistaminen uudelleen ja uudelleen on osa viehätystä ja usein myös vaatimus eteenpäin pääsylle. Haasteiden voittaminen ja pelissä eteneminen puolestaan motivoivat jatkamaan pelaamista. Kun peli on hyvin rakennettu ja siinä on hyödynnetty kattavasti aiemmin esiteltyjä motivointikeinoja, oppijat saadaan käymään materiaalia läpi useita kertoja ilman, että se tuntuu pakotetulta.

Peli tarjoaa jatkuvasti palautetta

Pelit mahdollistavat välittömän ja jatkuvan palautteen antamisen. Mikäli pelaaja tekee virheen, hän saa siitä palautetta ja heti mahdollisuuden yrittää uudelleen ja oppia tapahtuneesta. Peleissä tehtyjä virheitä ei tarvitse pelätä, sillä ne kuuluvat pelaamisen kulttuuriin. Pelatessa on normaalia epäonnistua, hävitä ja vaikka tahallaan kokeilla vääriä vaihtoehtoja. Pelissä pelaaja voi ottaa riskejä ja kokeilla uusia asioita jo ennen kuin niitä on edes opiskeltu toisin kuin koulumaailmassa yleensä. Virheistä oppiminen onkin peleissä helppoa ja hyödyllistä.

mal1
Peli haastaa ja mahdollistaa eriytettyä oppimista

Hyvin rakennettu peli haastaa pelaajaa sopivasti. Haastava peli tai tehtävä kutkuttaa pelaajaa juuri siksi että se on vaikea – ei siitä huolimatta. Pelaamisen mielekkyys rakentuu tavoitteiden saavuttamisen ja siihen vaadittavan panostuksen tasapainosta. Haasteiden tulee olla sopivan kokoisia: ei liian helppoja, muttei liian vaikeitakaan. Oppimisen kannalta ideaalinen taso saavutetaan, kun oppija on aina omien kykyjensä ylärajoilla. Peleissä tämä onnistuu jakamalla sisältö erilaisiin vaikeusasteisiin, siten että vaikeusaste nousee tasaisesti mitä pidemmälle pelissä edetään. Tällöin haaste kasvaa samalla kun pelaaja oppii pelissä paremmaksi ja peli saa pelaajan yrittämään alati enemmän. Pelaajien taidoissa on kuitenkin niin paljon eroja, että on hyvä tarjota myös mahdollisuus muuttaa vaikeusastetta, jottei liian suuri tai pieni vaikeusaste haittaa pelaamista. Tällöin eri vaikeusasteet mahdollistavat pelaamisen kullekin oppijalle sopivalla haastavuudella, jolloin niin erityisen lahjakkaille kuin hieman heikommillekin oppijoille pystytään yhtälailla tarjoamaan onnistumisen tunteita.

Peli aktivoi ja osallistaa

Pelit ovat vuorovaikutteisia kokemuksia, joissa pelaaja itse on mukana luomassa tapahtumia ja parhaimmillaan myös vaikuttamassa sisällön kulkuun. Pelit vaativat pelaajan aktiivista osallistumista etenemiseen: pelkkä passiivinen seuraaminen ei riitä. Pelaajan on itse tehtävä päätöksiä ratkaistakseen ongelmia, edetäkseen pelissä tai kommunikoidessaan pelin tai muiden pelaajien kanssa yhteistyötä vaativissa tehtävissä. Itse tekemällä ja päättämällä asiat tuntuvat omakohtaisilta ja merkityksellisiltä jääden siten paremmin muistiin. Pelien kautta opetusmateriaalia voidaan myös esittää monenlaisista näkökulmista ja esitellä erilaisia rooleja ja ratkaisuvaihtoehtoja, jolloin käsiteltävä aihe konkretisoituu pelaajalle henkilökohtaisesti.

Peli kehittää taitoja ja tiedon jäsentämistä

Pelaaminen kehittää monipuolisesti erilaisia taitoja, kuten kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, päättelykykyä, päätöksentekokykyä, tilan hahmotusta ja muistia. Lisäksi pelit opettavat kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon jäsentymistä kerroksittain, sillä pelien edetessä uudet tiedot ja taidot rakentuvat jo aiemmin opitun päälle. Peleissä eteneminen vaatii aiempien tietojen ja taitojen omaksumista, soveltamista ja liittämistä uusiin tietoihin ja taitoihin.

Summa summarum

Kaiken kaikkiaan, pelit ovat innostavia, motivoivia ja joustavia opetuksen työkaluja, joita voi käyttää monella tavalla. Kaikenlaiseen oppimiseen tai opetukseen ne eivät tietenkään sovi, eivätkä ne yksistään riitä opetusmuodoksi, vaan toimivat parhaiten osana laajempaa opintokokonaisuutta. Opetukseen käytettävä peli tulee niin valita kuin rakentaakin huolella. Pelejä rakentaessa oppimistavoitteiden tulee olla mukana suunnitteluprosessin alusta alkaen. Pelien viihdyttäviä ominaisuuksia hyödynnettäessä on muistettava valita ne niin, että ne tukevat ennen kaikkea oppimistavoitteita. Koska tietoa on mahdollista omaksua kerralla vain rajallinen määrä, on hyvä myös muistaa, että pelillisen materiaalin määrä vaikuttaa suoraan opetuksellisen materiaalin omaksumisen määrään. Tasapainoilu ja tarkka suunnittelu ovat siis monessakin suhteessa tärkeitä.