Keskusteleminen ja hyvä vuorovaikutus ovat peliprojektin onnistumiselle ensiluokkaisen tärkeitä. Erityisen huomionarvoista tämä on aivan projektin alussa, jolloin yhteisissä työpajoissa määritetään projektin tavoitteet ja eteneminen. Työpajoilla ja yhteiskehittämisellä onkin suuri rooli meidän tavassamme toimia.

Mitä työpajat ovat ja mitä niissä tehdään?

Työpajat tai anglismina workshopit, kuten usein kuulee myös sanottavan, ovat peliprojektien onnistumisessa olennaisia. Yksinkertaisesti hyötypeliprojektien työpajat ovat erittäin vuorovaikutteisia ideointi- tai sisällöntuottopalavereja, joihin osallistuu sekä peliä toteuttava taho että asiakas kaikkine tarpeellisine sidosryhmineen. Erityisesti kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on parhaimmillaan mukana heti alun suunnittelutyöapajoista alkaen.

Meillä työpajoissa tehdään usein juurikin pelin ideointia ja mahdollisuuksien sekä toiveiden  konkretisiointia. Tämä auttaa saamaan projektia hyvin urilleen ja etenemään jouhevasti.

Miksi työpajat ovat sitten niin tärkeitä?

Usein viestit välittyvät parhaiten juuri kasvokkain keskustellessa. Projektin alkuvaiheessa onkin tämän takia hyvä panostaa yhteisiin työpajoihin: tällöin projektin mahdollisimman tarkka määrittäminen ja eri tahojen toiveiden kuuleminen vaikuttavat pelin lopulliseen muotoon kaikista eniten. Jos alkuvaiheessa asioita jää huomioimatta ja kuulematta, on niitä enää projektin myöhemmissä vaiheissa vaikeampi korjailla. Lisäksi yhteisten työpajojen aikana on tärkeä keskittyä kehitystiimin yhteishengen ja keskinäisten suhteiden luomiseen, sillä ovat perusta sille luottamukselle, jota tarvitaan koko projektin ajan tehokkaan kommunikoinnin ja vuoropuhelun varmistamiseen.

Me korostamme työpajojen merkittävyyttä myös siksi, että käyttäjälähtöisyys on hyötypeleille ja pelillistämiselle ensiluokkaisen tärkeää, ja työpajat ovat oiva tapa saada kohderyhmän toiveet esille. Kun kohderyhmää on osallistettu kehityksessä alusta asti, eväät onnistumiseen ovat mahdollisimman hyvät!

Mitä kaikkea työpajoilla voi saavuttaa?

Työpajoja voi käyttää hyvin laajalti pelin ideoimiseen projektin eri vaiheissa ja moninaisin keinoin. Projektin alussa työpajojen tarkoitus on itse pelin ideointi ja projektin suunnittelu, mutta työpajoja voidaan järjestää projektin eri vaiheissa yksittäisten tai laajempien ominaisuuskokonaisuuksien tai eri peliosioiden suunnittelua varten. Me olemme esimerkiksi ideoineet pelin tarinaa, hahmoja ja tapahtumia sekä minipelejä yhdessä kohderyhmän kanssa mutta myös hallintatyökalujen ja opettajan työkalun toiminnallisuutta ja vaatimuksia.

Käytettäviä keinoja voi valita osallistuvien tahojen ja tavoitteiden mukaan. Esimerkiksi lasten kanssa ideointityöpajassa kannattaa käyttää leikinomaisempia konsteja, kun taas kypsemmän väen kanssa suunnitellessa pedanttisemmat ratkaisut saattavat toimia paremmin.