Työ: Myyrän mielikasvikset – peli päiväkoti-ikäisten ruokakasvatukseen

Asiakas: Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Projektin osa-alueet: pelin suunnittelu ja ideointi, yhteissuunnittelun fasilitointi, käytettävyyssuunnittelu, graafinen suunnittelu, ohjelmointi (Unity, node.js), testaus

Julkaistu: keväällä 2019

Ruokakasvatus on tärkeää kaikille, mutta erityisen tärkeää on oppia terve suhtautuminen ruokaan ja syömiseen jo varhain. Tätä tavoitetta tukeakseen Helsingin yliopiston tutkijaryhmä lähti kanssamme luomaan Myyrän mielikasvikset -sovellusta varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen apuvälineeksi.
Rami-Roope

Rami-Roope

Ohjelmistokehittäjä

Konsta

Konsta

Ohjelmistokehittäjä

Hanna

Hanna

Projektinjohtaja

Juho

Juho

Grafiikka

Tiina

Tiina

Grafiikka

Terve ja myönteinen suhtautuminen ruokaan sekä tapa puhua ruuasta välittyvät lapselle muun muassa esimerkkinä aikuisten kautta. Tämän takia vanhemmilla ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilla onkin iso rooli lapsen ruokakasvatuksessa. Iso osa lasten ruokakasvatuksesta tapahtuu luonnollisesti ruokapöytäkeskusteluiden lomassa, mutta tämän lisäksi sitä voidaan tehdä esimerkiksi leikkien, laulujen, kirjojen tai vaikkapa pelien avulla.

Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto on osallisena EIT Food School Network -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää lasten ruokakasvatusta. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) Food on Euroopan unionin rahoittama suuri kehityshanke, joka integroi liiketoimintaa, koulutusta ja tutkimusta ratkaisujen löytämiseksi ruokaan liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Osana tätä hanketta haluttiin kehittää päiväkoti-ikäisille tarkoitettu pelisovellus, joka joka lisää kasvisten hyväksyttävyyttä ja opettaa itsesäätelyn taitoja. Keväällä 2018 me valikoiduimme yhteistyökumppaneiksi tämän iloisen ja uudenlaisen pelisovelluksen toteuttamiseen.

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITEET

Helsingin yliopiston tutkijoiden haaveena oli luoda pelisovellus päiväkoti-ikäisille lapsille, joka innostaisi ja kiinnostaisi, kannustaisi terveellisen ruoan pariin sekä harjoittaisi malttamista ja omien mielihalujen säätelyä. Se ei kuitenkaan saisi huonolla tavalla koukuttaa tai merkittävästi lisätä pienten lasten ruutuaikaa. Meistä tämä kuulosti ihanalta suunnitteluhaasteelta.

Lähdimme luomaan yhdessä koko päiväkotiryhmän kanssa käytettävää pelisovellusta, jonka käyttöä aikuinen ohjaa, mutta joka kannustaisi lapsia leikkimään ja oppimaan sekä itsenäisesti että yhdessä koko ryhmän kanssa. Sovelluksen haluttiin toimivan sekä digitaalisen lelun, interaktiivisen tieto- ja tehtäväkirjan kuin virtuaalisen leikkiohjeoppaan tavoin. Suurinta osaa sovelluksen sisällöstä lapset eivät kävisi läpi itsenäisesti tabletilta vaan aikuisen ohjaamana päiväkodin todellisessa ympäristössä. Näin sovellus ei siis juurikaan lisäisi lasten päivittäistä ruutuaikaa. Sovellukseen haluttiin kuitenkin myös leikki- ja peliosiota, joihin lapset voisivat tutustua oma-aloitteisesti aikuinen ohjaamassa tahdissa. Nämä sisältäisivät ruokakasvatussisältöä mutta myös ohjaisivat ja opettaisivat digitaalisten laitteiden käyttöä monipuolisesti osana arkea.

KUINKA YHTEISTYÖ ETENI

Koska sovellusta tehtiin nopeatempoiseen päiväkotiarkeen, sen oli oltava käytettävyydeltään erittäin selkeä ja intuitiivinen niin lapsille kuin aikuisillekin. Samoin opeteltavien sisältöjen, tehtävien ja pelien oli aidosti tuotava arkeen jotain uutta, hyödyllistä ja varhaiskasvattajien ruokakasvatustyötä inspiroivaa. Siksi sovelluksen suunnitteluun osallistettiin alusta asti erilaisia päiväkotiryhmiä ja niiden varhaiskasvatustiimejä. Sovelluksen sisältöjä ideoitiin yhteiskehittämisen työpajoissa, joissa erilaisia tehtävätyyppejä, sovellukseen sopivaa kieltä ja termistöä sekä arkeen sopivien opetuskokonaisuuksien pituutta päästiin arvioimaan käytännössä.

Aluksi sovelluksesta luotiin prototyyppi, jota lähdettiin testaamaan päiväkodeissa Suomessa. Prototyypin avulla mitattiin pelisovelluksen toimivuutta tarkoituksessaan ja kerättiin niin varhaiskasvattajien kuin lastenkin ajatuksia ja palautetteita jatkokehitystä varten. Seuraavassa vaiheessa sovelluksen prototyypin testauspalautteet otettiin huomioon, opetussisältöjä laajennettiin ja pelillisiä ominaisuuksia tarkennettiin. Suomen lisäksi sovellusta testattiin myös Puolassa ja Isossa-Britanniassa, ja näiden testausten pohjalta saatiin kullanarvoista palautetta viimeistelyä varten. Lopuksi sisällöt ja pelilliset ominaisuudet hiottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Yhteistyö oli koko ajan vastavuoroista, luontevaa ja tehokasta. NordicEdun vastuulla oli tekninen toteutus kokonaisuudessaan sekä pelillisyyden, käytettävyyden ja ulkoasun suunnittelu. Helsingin yliopiston asiantuntijat taas tuottivat pelisovelluksen ruokakasvatukselliset osiot sekä lopulliset oppisisällöt leikkeineen.

RATKAISU

Myyrän mielikasvikset on pelisovellus, jonka avulla lapset saavat tutustua kasviksiin ystävällisen myyrähahmon kanssa. Kasviksiin tutustutaan erilaisilla leikeillä ja tehtävillä, ja näiden timmellyksessä opitaan myös itsesäätelytaitoja.

Sovellus on tyyliltään päiväkoti-ikäisille sopiva ja satukirjamainen. Visuaalisuudessa käytetään erityisesti erilaisia vihreän sävyjä kasvisteeman korostamiseksi. Pelisovellus on jaoteltu neljään omannäköiseensä osioon satokausiajattelun mukaan.

Myyrän kanssa käydään läpi yhteensä 24 eri vuodenaikoina yleisesti varhaiskasvatuksessa ja kotona tarjoiltavaa kasvista, hedelmää ja marjaa. Osana sovellusta on päiväkotiryhmän yhteinen maistelupankki, johon voidaan kirjata, mitä kasviksia kukin on maistellut päivän aikana. Näin maistelusta voi kehkeytyä leikkimielinen kilpailu, jossa kokemuksia voi vertailla ja kaveria kannustaa maisteluun.

Kuhunkin kasvikseen liittyy oma opetusosio, jossa varhaiskasvattaja kannustaa sovelluksen ohjaamana lapsia keskustelemaan omista tiedoista, muistoista ja kokemuksista kasvikseen liittyen. Kullakin kasviksella on omia tehtäviä ja leikkejä, joissa pohditaan yhdessä kasviksen ominaisuuksia, ulkonäköä ja makua. Tehtävissä hyödynnetään kattavasti mobiililaitteiden ominaisuuksia kuten kosketusnäyttöä piirtämiseen ja kameraa valokuvaamiseen. Kuhunkin satokauteen kuuluu lisäksi minipeli, jota lapset voivat pelata aikuisen ohjeistuksella pienryhmissä.

Sovelluksen Aikuiset-osiosta aukeaa lisäksi laajempi opettajan opas, joka on varhaiskasvattajan apuna sovelluksen käytössä.

JULKAISU

Myyrän mielikasvikset julkaistiin vuoden 2019 keväällä monipuolisen ja tiiviin yhteistyön tuloksena. Pelisovellus on saatavilla Appstoresta ja Google Playstä suomeksi, englanniksi ja puolaksi, ja siitä on tulossa myös espanjankielinen versio. Lisäksi kehitämme sovellusta vielä entistä paremmin  käytettäväksi kotona perheen kesken.

Jatkokehitysideoita pelille on vielä kosolti, joten tulevaisuudessa Myyrän mielikasvikset saattaa auttaa ruokakasvatuksessa entistä moninaisemmin keinoin.

”Yhteistyömme sujui erittäin hyvin. Oli mukavaa, kun tuntui, että myös nordicedulaiset pitivät hanketta tärkeänä. Vaikka toimimme eri kaupungeissa, yhteydenpito oli helppoa sähköpostin ja Skypen avulla.”

-Henna Vepsäläinen, tutkijatohtori, Helsingin yliopsto