Pelillisyys on laajalle levinnyt käsite, jota hyödynnetään useilla eri aloilla. Sitä käytetään yritysten ja organisaatioiden toiminnan tehostamiseen, kouluopetuksen elämyksellisyyden lisäämiseen sekä palveluiden käyttäjien osallistamiseen ja sitouttamiseen soveltaen peleistä tuttuja ominaisuuksia. Yhtä lailla pelillistämistä voi kuitenkin käyttää myös varhaiskasvatuksessa!

Trendisana pelillisyys saattaa kuulostaa vieraalta yhdistettynä varhaiskasvatukseen, vaikka sitä on käytännössä tehty päiväkodeissa jo kymmeniä vuosia. Mikäli itse pelillistäminen kuulostaa terminä vielä vieraalta, olemme kirjoittaneet aiemmin blogiimme tekstin pelillistämisen ja pelien erosta, jonka avulla saat käsityksen, mistä termissä on kyse.

Leikkiminen, pelit ja pelillisyys ovat lapsille luontevia tapoja oppia. Uuden Varhaiskasvatussuunnitelman perusteitten mukaan pelit ja digitaaliset sovellukset tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia leikkimisen, lastenkulttuurin ja lapsille suunnatun median hyödyntämiseen. Tieto­- ja viestintätekniikan osalta todetaan seuraavaa:

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, s. 24)

Pelillisten sovellusten avulla voidaan tukea lasten monilukutaidon kehitystä sekä kokemuksellista ja arkisiin taitoihin ja tilanteisiin liittyvää osallistavaa oppimista. Eri teemojen kuten luovuuden, liikunnan ja tarinallisuuden yhdistäminen on oleellista pienille lapsille suunnattavissa pelillisissä sovelluksissa. Niitä käytettäessä opitaan ikäryhmälle sopivia digitaalisia taitoja sekä tutustutaan oppimisen ja digitaalisuuden luontevaan yhdistämiseen.

Miten varhaiskasvatus voi hyötyy pelillisyydestä?

Pelillistäminen ei ole sidoksissa digitaalisiin sovelluksiin tai verkkopalveluihin, vaikka sen käyttö onkin yleistä juuri näissä ympäristöissä. Pelillistämistä voi siis tehdä myös ilman digilaitteita. Muun muassa erilaiset visuaaliset mittarit ja palkitsemisjärjestelmät kuuluvat pelillistämiseen: hyvästä käytöksestä tai onnistumisesta ansaittavat tähtitarrat ovat yleisiä ja ovat muuntuneet lähes sellaisenaan myös digitaaliseen maailmaan. Ryhmän yhteisen tilan seinällä oleva taulu, johon jokaisen oman nimen kohdalle kerätään tarroja, yhdistää useita pelillistämiseen liittyviä pelielementtejä kuten keräilyä, tavoitteita, sääntöjä, tulostauluja sekä palkitsemista.

Pelillistäminen tarjoaa ennen kaikkea työkaluja kasvattajille. Päätarkoituksena voidaan pitää lapsen kehittymisen ja oppimisen kannustamista, kasvatustyön joustavaa yksilöllistämisen mahdollisuutta sekä lapsen ja eri kasvattajien vuorovaikutuksen kehittymistä.

Varhaiskasvatuksen pelillistämisen hyötytavoitteiksi voidaan miettiä esimerkiksi seuraavanlaisia asioita:

  1. Lapselle voidaan konkretisoida tekemistä, onnistumista ja abstrakteja asioita kuten hyvää käytöstä tai edistymistä.
  2. Lapselle voidaan tarjota tehtäviä ja työvälineitä kommunikoinnin, yhteistyön ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen.
  3. Lasta voidaan kannustaa ja tukea toiminnallisuuteen, aktiivisuuteen ja osallistumiseen esimerkiksi kilpailulla ja itse luomisella.
  4. Kullekin lapselle voidaan asettaa omia erilaisia tavoitteita ja haasteita. Kunkin lapsen kokemus voidaan rakentaa erilaiseksi eli eriyttää.
  5. Haasteet houkuttelevat kokeilemaan ja toistamaan uudelleen ja uudelleen. Tekemisestä ja toistoista lapselle annettava palaute kannustaa ja motivoi.

Pelillisyydellä on annettavaa myös varhaiskasvatukselle.

Mitä juuri digitaaliset pelillistämisen ratkaisut voivat tarjota?

Digitaalisilla pelillistämisratkaisuilla on useita etuja “analogisiin” verrattuna. Yksi suurimmista valteista on digitaalisten ratkaisujen helppo jaettavuus laajalle käyttäjäkunnalle. Kuka tahansa voi ladata mobiilikaupasta sovelluksen tai kirjautua oppimisalustalle internetissä. Materiaalien päivittäminen, jatkokehittäminen ja laajentaminen onnistuu sekä uudelleenkäytettävyys on korkea. Tämä lisää tasa-arvoisuutta kasvattajien välille ja tuo mahdollisuuksia helpompaan käytäntöjen standardoimiseen sekä ajankohtaisen materiaalin saatavuuteen.

Samoin käyttäjistä muodostuvan yhteisön välinen kommunikointi tuo lisäetua, kun käyttäjät voivat olla pelillisen sovelluksen kautta vuorovaikutuksessa keskenään, ja uusia ideoita voidaan jakaa ja kehittää yhä pidemmälle. Toisaalta yhteydenpito ja vuorovaikutus mahdollistuu myös laajemmin, kun esimerkiksi vanhemmille voidaan näyttää lapsen edistymistä suoraan sovellusten kautta.

Ehkä merkittävin hyöty on kuitenkin digitaalisen toteutuksen mahdollistama datan keruu, jolla suoritusten ja onnistumisten mittaaminen ja tilastointi onnistuvat kätevästi. Edistymistä voi näin seurata niin päiväkodin henkilökunta, vanhemmat kuin myös lapsi itse, kukin tarkastellen dataa heille sopivassa formaatissa. Tilastojen ja datan avulla opetusta ja kasvatusta voidaan räätälöidä lapselle henkilökohtaisesti sopivaksi. Samalla tilastoja ja dataa voidaan hyödyntää pelillistämisratkaisujen kehittämisessä aina vain paremmin käyttäjien tarpeita vastaamaan.

Lisäksi digitaaliset pelillistämisratkaisut voidaan hioa käytettävyydeltään selkeiksi ja helposti lähestyttäviksi. Innostavien ja interaktiivisten audiovisuaalisten kokemusten tarjoaminen lisää elämyksellisyyttä jo itsessään. Hauskan näköisen ja kuuloisen sovelluksen käyttäminen on motivoivaa etenkin lapsille,  ja kokemuksesta voidaan luoda hyvin elämyksellinen ja oppimista vahvistava.